Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

BIOS Update [PNWHL57v]

Intel® Graphics DCH Driver for Intel® NUC

Intel® Aptio* V UEFI Firmware Integrator Tools

Intel® Management Engine Interface Driver for NUC8v7PN, NUC8v5PN

Thunderbolt™ 3 and 4 DCH Driver for Windows® 10 for Intel® NUC

Intel® Wireless Technology-Based Driver for Windows® 10 & Windows* 11 for Intel® NUC Products

Intel® Wireless Bluetooth® Driver for Windows® 10 64-Bit and Windows® 11 for Intel® NUC

Intel® Ethernet (LAN) Network Connection Driver for Windows® 10 for Intel® NUC

Intel® HD Graphics Driver for Windows® 10 64-bit for NUC8v7PN, NUC8v5PN, NUC8i3PN for Windows Server 2019 and Windows 10 IoT Enterprise