Thông tin về tuân thủ thương mại

ECCN
5A992C
CCATS
G077159
US HTS
8542310001

Thông tin PCN/MDDS

SRGVA

999N1C
PCN | MDDS
999V4T
PCN | MDDS