Thông tin về tuân thủ thương mại

ECCN
5A992C
CCATS
G077159
US HTS
8542310001

Thông tin PCN

SRGSJ

999LZG
PCN
999PNF
PCN
999PNL
PCN