Thông tin về tuân thủ thương mại

ECCN
3A991
CCATS
NA
US HTS
8471801000

Thông tin PCN

999PLH
PCN