Thông tin về tuân thủ thương mại

ECCN
5A992CN3
CCATS
G158870
US HTS
8542310001

Thông tin PCN/MDDS

SRGKT

999K44
PCN

SRGSD

999LTZ
PCN