Thông tin về tuân thủ thương mại

ECCN
5A992C
CCATS
G157815L2
US HTS
8471500150

Thông tin PCN

99AC0M
PCN
99AC0P
PCN
99AC0R
PCN
99AC0X
PCN