Thông tin về tuân thủ thương mại

ECCN
5A992C
CCATS
G186091
US HTS
8542310001

Thông tin PCN/MDDS

SRG05

999GZJ
PCN | MDDS