Thông tin về tuân thủ thương mại

ECCN
5A992C
CCATS
G077159
US HTS
8542310001

Thông tin PCN/MDDS

SRFBB

999CM3
PCN | MDDS
999H7W
PCN | MDDS