Thông tin về tuân thủ thương mại

ECCN
5A992C
CCATS
G077159
US HTS
8542310001

Thông tin PCN/MDDS

SRFBP

999CML
PCN | MDDS
999K53
PCN | MDDS