Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Hệ thống Máy chủ Intel® mềm cập nhật hệ thống UEFI dòng sản phẩm S9200WK (SUP)

Mã nguồn BMC cho Bo mạch máy chủ Intel và hệ thống dựa trên chipset Intel® 62X