Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tải xuống Tiện ích trình xem Nhật ký Sự kiện Hệ thống (SEL) cho Bảng mạch Máy chủ Intel® và Hệ thống Máy chủ Intel® Dựa trên Chipset Intel® 62X

Tải xuống Intel® Server Debug and Provisioning Tool (Intel® SDP Tool) cho Windows

Tải xuống Trình điều khiển mạng onboard cho Linux* Intel® Server System S9200WK

Tải xuống Máy phát hiện® cấu hình Intel® cho Linux*

Tải xuống Lưu và Khôi phục Tiện ích Cấu hình Hệ thống (syscfg) cho Bảng mạch Máy chủ Intel® và Hệ thống Máy chủ Intel® Dựa trên Chipset Intel® 62X

Tải xuống Tiện ích Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU)

Tải xuống Tiện ích truy xuất thông tin hệ thống (SysInfo)