Thông tin về tuân thủ thương mại

ECCN
Khác nhau tùy theo sản phẩm
CCATS
NA
US HTS
8542310001

Thông tin PCN

871241
PCN
871245
PCN

SL8JC

871238
PCN

SL8JD

871244
PCN