Thông tin về tuân thủ thương mại

ECCN
Khác nhau tùy theo sản phẩm
CCATS
NA
US HTS
8542310001

Thông tin PCN/MDDS

SL8JC

871238
PCN
871241
PCN
871245
PCN | MDDS

SL8JD

871244
PCN | MDDS