Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Intel® Server Debug and Provisioning Tool (Intel® SDP Tool) cho Windows*

Trình ẩn phụ SNMP Intel® tiện ích Intel® Server Management độc lập cho Bo mạch máy chủ Intel® và hệ thống dựa trên Chipset Intel® 62X

Trình điều khiển Windows* Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) và Intel® Rapid Storage Technology Enterprise (Intel® RSTe) cho Hệ thống và Bảng mạch Máy chủ Intel® Dựa trên Chipset Intel® 62X

Intel® Server Board cập nhật vi chương trình và BIOS gia đình S2600BP cho UEFI

Tiện ích Cấu hình Hệ thống Lưu và Khôi phục (SYSCFG)

Trình điều khiển video onboard cho Linux* cho Bo mạch máy ® chủ Intel® hệ thống dựa trên Chipset Intel® 62X