Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

bộ điều hợp Intel® Ethernet Gói trình điều khiển hoàn chỉnh

Hướng dẫn Sử dụng Bộ điều hợp cho Bộ điều hợp Intel® Ethernet

Ghi chú phát hành sản phẩm Intel® Ethernet

Bộ điều hợp mạng Intel® Linux* Trình điều khiển chức năng ảo cho dòng bộ điều khiển Intel® Ethernet 700 và E810

Trình điều khiển Linux* RDMA cho bộ điều khiển Intel® Ethernet E810 và X722

Trình điều khiển bộ điều hợp mạng Intel® cho các thiết bị dòng E810 dưới Linux*

Lệnh ghép ngắn Ethernet cho Microsoft Windows* dành cho PowerShell*

Trình điều khiển Bộ điều hợp Mạng Intel® cho Windows Server 2019*

Trình điều khiển Bộ điều hợp Mạng Intel® cho Windows Server 2022*

Công cụ quản trị cho Intel® Network Adapters

Trình điều khiển Bộ điều hợp Mạng Intel® cho Windows Server 2016*

Intel® Ethernet Connections Boot Utility, hình ảnh khởi động trước và trình điều khiển EFI

Công cụ Cấu hình Cổng Ethernet - FreeBSD*

Tiện ích Cập nhật Bộ nhớ Không biến đổi (NVM) cho Bộ điều hợp Mạng Intel® Ethernet Chuỗi E810—VMware ESX*

Công cụ cấu hình cổng Ethernet (Tất cả các hệ điều hành được hỗ trợ)

Công cụ cấu hình cổng Ethernet - EFI*

Trình cắm Intel® ESXCLI để quản lý bộ điều hợp mạng Intel® Ethernet

Công cụ Cấu hình Cổng Ethernet - Windows*

Trình điều khiển Bộ điều hợp Mạng Intel® cho các Thiết bị Dòng E810 theo FreeBSD*

Tiện ích Cập nhật Bộ nhớ Không biến đổi (NVM) dành cho Bộ điều hợp Mạng Intel® Ethernet Chuỗi E810—Windows*

Công cụ cấu hình cổng Ethernet - Linux*

Bộ điều hợp mạng Intel® FreeBSD* Trình điều khiển chức năng ảo cho dòng bộ điều khiển Intel® Ethernet 700 và E810