Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Intel® Processor Identification Utility - Windows* Version

Intel® Processor Diagnostic Tool

Intel® Data Center Diagnostic Tool for Intel® Xeon® Processors for Windows*