Thông tin về tuân thủ thương mại

ECCN
5A992C
CCATS
G077159
US HTS
8542310001

Thông tin PCN

SRFAX

999C8C
PCN
999JMM
PCN