Thông tin về tuân thủ thương mại

ECCN
5A992C
CCATS
G157815L2
US HTS
8471500150

Thông tin PCN

999DP4
PCN
999DP5
PCN
999DP9
PCN