Thông tin về tuân thủ thương mại

ECCN
5A992C
CCATS
Khác nhau tùy theo sản phẩm
US HTS
8471500150

Thông tin PCN/MDDS

999DNA
PCN | MDDS
999DNC
PCN | MDDS
999DND
PCN | MDDS
999DNF
PCN | MDDS
999DNG
PCN | MDDS
999DNH
PCN | MDDS