Thông tin về tuân thủ thương mại

ECCN
5A992C
CCATS
G157815L2
US HTS
8471500150

Thông tin PCN/MDDS

9999HK
PCN
9999HV
PCN
999JKL
PCN
999JKN
PCN