Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Trình điều khiển Intel® Graphics DCH cho Intel® NUC

Trình điều khiển dựa trên công nghệ Intel® Wireless cho Windows® 10 64-Bit cho Intel® NUC

Trình điều khiển kết nối mạng Intel® Ethernet (LAN) cho Windows® 10 cho Intel® NUC

Intel® Rapid Storage Technology (RAID) với công nghệ Intel® Optane™ mềm cho Intel® NUC

Công cụ Intel® VCUST

Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) cho Intel® NUC