Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Intel® 7th-10th Gen Processor Graphics - Windows*

Intel® Computing Improvement Program

Intel® 6th-10th Gen Processor Graphics - Windows*