Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Trình điều khiển Bộ điều hợp Mạng Intel® cho Windows Server 2019*

Trình điều khiển Bộ điều hợp Mạng Intel® cho Windows Server 2022*

Trình điều khiển Bộ điều hợp Mạng Intel® cho Windows Server 2016*

Intel® Ethernet Adapter Complete Driver Pack

Adapter User Guide for Intel® Ethernet Adapters

Intel® Ethernet Product Release Notes

Trình điều khiển Bộ điều hợp Mạng Intel® cho Windows Server 2012*

Công cụ cấu hình cổng Ethernet (tất cả các OS được hỗ trợ)

Công cụ cấu hình cổng Ethernet - Windows*

Công cụ cấu hình cổng Ethernet - ESX*

Trình điều khiển Bộ điều hợp Mạng Intel® cho Windows Server 2012 R2*

Công cụ quản trị cho các Intel® Network Adapters

Intel® Ethernet tiện ích khởi động kết nối, hình ảnh preboot và trình điều khiển EFI

Trình điều khiển Bộ điều hợp Mạng Intel® cho Microsoft Windows 11*

Gói hạ cấp NVM cho Intel® Ethernet điều hợp chuỗi 700 (chỉ 8,40 đến 7,30)

Gói hạ cấp NVM cho Intel® Ethernet điều hợp chuỗi 700 (chỉ 8,15 đến 6,80)