Thông tin về tuân thủ thương mại

ECCN
5A992C
CCATS
G147881
US HTS
8542310001

Thông tin PCN/MDDS

SREVJ

985926
PCN | MDDS