Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Intel® Wireless Bluetooth® for Windows® 10 and Windows 11*

Intel® Wireless Bluetooth® for IT Administrators

Intel® PROSet/Wireless Software and Drivers for IT Admins

Trình điều khiển Wi-Fi Windows 10 và Windows® 11* dành cho Bộ điều hợp Không dây Intel®