Thông tin về tuân thủ thương mại

ECCN
5A992C
CCATS
G077159
US HTS
8542310001

Thông tin PCN/MDDS

SREZ6

986450
PCN
999AC6
PCN | MDDS
999ACJ
PCN | MDDS