Thông tin về tuân thủ thương mại

ECCN
5A992C
CCATS
G077159
US HTS
8542310001

Thông tin PCN

SREZ3

986447
PCN
999ACD
PCN
999AD1
PCN