Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Intel® Ethernet Connections Boot Utility, Preboot Images, and EFI Drivers

Ghi chú phát hành sản phẩm Intel® Ethernet

Intel® Ethernet Adapter Complete Driver Pack

Intel® Network Adapter Driver for Microsoft Windows 11*

Intel® Network Adapter Driver for Windows Server 2019*

Intel® Network Adapter Driver for Windows Server 2022*

Công cụ quản trị cho Intel® Network Adapters

Hướng dẫn Sử dụng Bộ điều hợp cho Bộ điều hợp Intel® Ethernet

Trình điều khiển Bộ điều hợp Mạng Intel® cho Windows Server 2016*

Công cụ cấu hình cổng Ethernet (Tất cả các hệ điều hành được hỗ trợ)

Trình điều khiển Bộ điều hợp Mạng Intel® cho Kết nối Mạng Ethernet PCIe* 40 Gigabit trong Linux*

Công cụ Cấu hình Cổng Ethernet - ESX*

Gói hạ cấp NVM cho bộ điều hợp Intel® Ethernet dòng 700

Non-Volatile Memory (NVM) Update Utility for Intel® Ethernet Adapters 700 Series—Windows*

Công cụ Cấu hình Cổng Ethernet - Windows*

Công cụ cấu hình cổng Ethernet - EFI*

Intel® Network Adapter FreeBSD* Virtual Function Driver for Intel® Ethernet Controller 700 and E810 Series

Tiện ích cập nhật bộ nhớ không biến đổi (NVM) cho dòng bộ điều hợp mạng Intel® Ethernet 700

Trình cắm Intel® ESXCLI để quản lý bộ điều hợp mạng Intel® Ethernet

Tiện ích cập nhật bộ nhớ không bay hơi (NVM) dành cho Intel® Ethernet Adapters 700 Series—FreeBSD*

Trình điều khiển Bộ điều hợp Mạng Intel® cho Windows Server 2012*

Intel® Network Adapter Driver for Windows Server 2012 R2*

Gói hạ cấp NVM cho Intel® Ethernet Adapters 700 Series (chỉ 8.15 đến 7.00)

Gói hạ cấp NVM cho Intel® Ethernet Adapters 700 Series (chỉ 7.3 đến 6.8)

Gói hạ cấp NVM cho Intel® Ethernet Adapters 700 Series (8.20 đến 6.80 chỉ)

Bộ điều khiển Intel® Ethernet X710 / XXV710 / XL710 Gói eCPRI cá nhân hóa thiết bị động

Bộ điều khiển Intel® Ethernet X710 / XXV710 / XL710 Cá nhân hóa thiết bị động Gói GTP-Ext

Gói hạ cấp NVM cho Intel® Ethernet Adapters 700 Series (chỉ 8.00 đến 7.00)