Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Intel Ethernet lệnh lệnh cho Microsoft Windows* dành cho PowerShell* và bộ điều hợp mạng Intel® Ethernet chuỗi E810

Intel® Network Adapter Driver cho Windows Server 2019*

Công cụ quản trị cho các Intel® Network Adapters

Trình điều khiển Bộ điều hợp Mạng Intel® cho Windows Server 2016*

Intel® Ethernet tiện ích khởi động kết nối, hình ảnh preboot và trình điều khiển EFI

Trình điều khiển Bộ điều hợp Mạng Intel® cho Windows Server 2022*

Intel® Network Adapter Driver cho các thiết bị chuỗi E810 dưới FreeBSD*

Công cụ cấu hình cổng Ethernet - Windows*

Intel® Network Adapter Linux* Virtual Function Driver cho Intel® Ethernet Controller chuỗi 700 và E810

Công cụ cấu hình cổng Ethernet - EFI*

Trình điều khiển irdma RDMA FreeBSD* cho Intel® Ethernet Controller E810

Trình điều khiển Linux* RDMA cho Bộ điều khiển Intel® Ethernet E810 và X722

Công cụ cấu hình cổng Ethernet - Linux*

bộ điều hợp Intel® Ethernet hoàn chỉnh gói trình điều khiển

Intel® Ethernet ghi chú phát hành sản phẩm

Hướng dẫn sử dụng bộ điều hợp cho Intel® Ethernet điều hợp khác

Tiện ích Cập nhật Bộ nhớ Không biến đổi (NVM) cho Intel® Ethernet điều hợp mạng chuỗi E810 —EFI

Công cụ cấu hình cổng Ethernet - FreeBSD*

Tiện ích Cập nhật Bộ nhớ Không biến đổi (NVM) cho Intel® Ethernet điều hợp mạng chuỗi E810 —Windows*

Công cụ cấu hình cổng Ethernet (tất cả các OS được hỗ trợ)

Intel® trình cắm ESXCLI để quản lý các Intel® Ethernet điều hợp mạng