Thông tin về tuân thủ thương mại

ECCN
5A991
CCATS
NA
US HTS
8542310001

Thông tin PCN/MDDS

SLMNG

99A3W5
PCN

SLNMH

99A3W6
PCN | MDDS