Thông tin về tuân thủ thương mại

ECCN
5A992C
CCATS
G149950
US HTS
8471706000

Thông tin PCN

964887
PCN
985978
PCN