Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Bộ phát hiện cấu hình Intel® cho Linux*

Bản cập nhật chương trình cơ sở và BIOS dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600WFTF cho tiện ích Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) và WinPE*