Thông tin về tuân thủ thương mại

ECCN
5A992CN3
CCATS
G158870
US HTS
8542310001

Thông tin PCN/MDDS

SREJP

982918
PCN | MDDS

SRFFW

999FF4
PCN | MDDS