Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Trình điều khiển Kết nối Mạng Intel® Ethernet (LAN) cho Windows® 10 & Windows 11* dành cho Intel® NUC

Intel® Graphics DCH Driver cho Windows®10 và Window 11* dành cho thứ 6 (trừ NUC6i7KYK) thông qua các sản phẩm Intel® NUC thế hệ thứ 10, hầu hết các sản phẩm Intel® Element NUC và các sản phẩm Intel® NUC11BT/NUC11DB NUC.

Trình® điều khiển dựa trên Công nghệ Intel Wireless cho Windows® 10 & Windows* 11 dành cho các Sản phẩm Intel® NUC

Intel® Wireless Bluetooth® điều khiển dành cho Windows® 10 64-Bit và Windows® 11 cho Intel® NUC

Intel® Chipset Device Software cho Windows® 10 64-bit và Windows 11* dành cho các sản phẩm Intel® NUC

Intel® EMA lệnh Terraform Công cụ Khởi động Đám mây

Trình điều khiển kết nối mạng Intel® Ethernet (LAN) cho Windows® 10 cho Intel® NUC

Bộ Dụng Cụ Tích Hợp Intel®

Intel® Rapid Storage Technology (RAID) với công nghệ Intel® Optane™ mềm cho Intel® NUC

Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) cho Windows Server 2016* dành cho Intel® NUC

Công cụ Intel® VCUST

Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) cho Intel® NUC