Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Intel® Wireless Bluetooth® điều khiển dành cho Windows® 10 64-Bit và Windows 11* cho Intel® NUC

Trình® điều khiển dựa trên Công nghệ Intel Wireless cho Windows® 10 & Windows* 11 dành cho các Sản phẩm Intel® NUC

Trình điều khiển Hồng ngoại Gia dụng ITE Tech* cho Windows® 10 & Windows 11* dành cho các Sản phẩm Intel® NUC.

Cập nhật BIOS [BECFL357]

Intel® EMA lệnh Terraform Công cụ Khởi động Đám mây

Intel® Graphics DCH Driver cho Windows®10 và Windows 11* dành cho các Sản phẩm Intel® NUC thế hệ thứ 6 đến thứ 10 (trừ NUC6i7KYK) và hầu hết các sản phẩm Intel® Element NUC

Trình điều khiển Kết nối Mạng Intel® Ethernet (LAN) cho Windows® 10 & Windows 11* dành cho Intel® NUC

Intel® Rapid Storage Technology (RST) với Công nghệ Intel® Optane™ cho Windows® 10 & Windows 11* Intel® NUC8i3BE, NUC8i5BE và NUC8i7BE

Realtek* High Definition Audio Driver cho Windows® 10 & Windows 11* dành cho các sản phẩm Intel® NUC8i7BE, NUC8i5BE, NUC8i3BE.

Trình điều khiển Thunderbolt™ 3 4 DCH cho Windows® 10 & Windows* 11 dành cho Intel® NUC

Intel® Chipset Device Software cho Windows® 10 64-bit và Windows 11* dành cho các sản phẩm Intel® NUC

Công cụ cập nhật vi chương trình Thunderbolt™ 3 cho Intel® NUC8ixBE và NUC7ixBN

HDMI Firmware Update Tool for NUC8i3BE, NUC8i5BE, NUC8i7BE

Intel® Serial IO điều khiển dành cho Windows® 10 & Windows 11* dành cho các Sản phẩm Intel® NUC

Công cụ Intel® VCUST

Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) cho Intel® NUC

Thunderbolt™ 3 điều khiển kế thừa cho Windows® 10 cho Intel® NUC