Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ghi chú phát hành sản phẩm Intel® Ethernet

Intel® Network Adapter Driver for Windows® 10

Intel® Ethernet Adapter Complete Driver Pack

Intel® Network Adapter Driver for Microsoft Windows 11*

Intel® Network Adapter Driver for Windows Server 2019*

Intel® Network Adapter Driver for Windows Server 2022*

Công cụ quản trị cho Intel® Network Adapters

Hướng dẫn Sử dụng Bộ điều hợp cho Bộ điều hợp Intel® Ethernet

Trình điều khiển Bộ điều hợp Mạng Intel® cho Windows Server 2016*

Intel® Ethernet Connections Boot Utility, Preboot Images, and EFI Drivers

Intel® Network Adapter Driver for 82575/6, 82580, I350, and I210/211-Based Gigabit Network Connections for Linux*

Trình điều khiển bộ điều hợp mạng Intel® cho Windows 8.1 * - BẢN PHÁT HÀNH CUỐI CÙNG