Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Intel® Ethernet Adapter Complete Driver Pack

Intel® Ethernet Product Release Notes

Intel® Ethernet ghi chú phát hành sản phẩm

Hướng dẫn sử dụng bộ điều hợp cho Intel® Ethernet điều hợp khác

Adapter User Guide for Intel® Ethernet Adapters

Trình điều khiển bộ điều hợp mạng Intel® cho 82575/6, 82580, I350, và I210/211 dựa trên Gigabit Kết nối mạng cho Linux*

Intel® Network Adapter Driver for Windows Server 2022*

Trình điều khiển Bộ điều hợp Mạng Intel® cho Windows Server 2016*

Intel® Network Adapter Driver for Windows Server 2016*

Intel® Network Adapter Driver for Windows 8.1*

Administrative Tools for Intel® Network Adapters

Intel® Network Adapter Driver for Windows Server 2019*

Intel® Ethernet Connections Boot Utility, Preboot Images, and EFI Drivers

bộ điều hợp Intel® Ethernet hoàn chỉnh gói trình điều khiển

Trình điều khiển Bộ điều hợp Mạng Intel® cho Windows Server 2019*

Trình điều khiển bộ điều hợp mạng Intel® cho Windows 8.1*

Công cụ quản trị cho các Intel® Network Adapters

Trình điều khiển Bộ điều hợp Mạng Intel® cho Windows Server 2022*

Intel® Ethernet tiện ích khởi động kết nối, hình ảnh preboot và trình điều khiển EFI

Intel® Network Adapter Driver for Microsoft Windows 11*

Trình điều khiển Bộ điều hợp Mạng Intel® cho Microsoft Windows 11*

Intel® Network Adapter Driver for Windows® 10

Trình điều khiển Bộ điều hợp Mạng Intel® cho Windows® 10