Thông tin về tuân thủ thương mại

ECCN
5A992C
CCATS
G162706
US HTS
8523510000

Thông tin PCN/MDDS

978083
PCN | MDDS
984821
PCN