Dòng hệ thống máy chủ Intel® M70KLP

So sánh
Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Trạng thái
Hệ số dạng Bo mạch
Hệ số hình dạng khung
Ổ cắm
Hệ thống máy chủ Intel® M70KLP4S2UHH Q1'21 Launched 610mm x 424mm, Thickness 2.34mm 2U Rack P+

Hệ thống máy chủ Intel® dòng M50CYP

So sánh
Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Trạng thái
Hệ số dạng Bo mạch
Hệ số hình dạng khung
Ổ cắm
Hệ thống máy chủ Intel® M50CYP1UR204 Q2'21 Launched 18.79” x 16.84” 1U Rack Socket-P4
Hệ thống máy chủ Intel® M50CYP1UR212 Q2'21 Launched 18.79” x 16.84” 1U Rack Socket-P4
Hệ thống máy chủ Intel® M50CYP2UR312 Q2'21 Launched 18.79” x 16.84” 2U Rack Socket-P4
Hệ thống máy chủ Intel® M50CYP2UR208 Q2'21 Launched 18.79” x 16.84” 2U Rack Socket-P4

Dòng hệ thống máy chủ Intel® M20MYP

So sánh
Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Trạng thái
Hệ số dạng Bo mạch
Hệ số hình dạng khung
Ổ cắm
Hệ thống máy chủ Intel® M20MYP1UR Q2'20 Launched SSI EEB (12 x 13 in) 1U Rack Socket P

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000WF

So sánh
Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Trạng thái
Hệ số dạng Bo mạch
Hệ số hình dạng khung
Ổ cắm
Hệ thống máy chủ Intel® R1208WFQYSR Q2'19 Launched Custom 16.7" x 17" 1U, Spread Core Rack Socket P
Hệ thống máy chủ Intel® R1304WFTYSR Q2'19 Launched Custom 16.7" x 17" 1U, Spread Core Rack Socket P
Hệ thống máy chủ Intel® R1304WF0YSR Q2'19 Launched Custom 16.7" x 17" 1U, Spread Core Rack Socket P
Hệ thống máy chủ Intel® R1208WFTYSR Q2'19 Launched Custom 16.7" x 17" 1U, Spread Core Rack Socket P
Hệ thống máy chủ Intel® R1304WF0YS Q3'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 1U, Spread Core Rack Socket P
Hệ thống máy chủ Intel® R1304WFTYS Q3'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 1U, Spread Core Rack Socket P
Hệ thống máy chủ Intel® R1208WFTYS Q3'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 1U, Spread Core Rack Socket P

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000WT

So sánh
Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Trạng thái
Hệ số dạng Bo mạch
Hệ số hình dạng khung
Ổ cắm
Hệ thống máy chủ Intel® R1208WTTGSR Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 1U, Spread Core Rack Socket R3
Hệ thống máy chủ Intel® R1304WTTGSR Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 1U, Spread Core Rack Socket R3
Hệ thống máy chủ Intel® R1304WT2GSR Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 1U, Spread Core Rack Socket R3
Hệ thống máy chủ Intel® R1208WT2GSR Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 1U, Spread Core Rack Socket R3

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000WF

So sánh
Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Trạng thái
Hệ số dạng Bo mạch
Hệ số hình dạng khung
Ổ cắm
Hệ thống máy chủ Intel® R2208WF0ZSR Q2'19 Launched Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P
Hệ thống máy chủ Intel® R2208WFTZSR Q2'19 Launched Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P
Hệ thống máy chủ Intel® R2224WFTZSR Q2'19 Launched Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P
Hệ thống máy chủ Intel® R2308WFTZSR Q2'19 Launched Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P
Hệ thống máy chủ Intel® R2312WFTZSR Q2'19 Launched Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P
Hệ thống máy chủ Intel® R2312WF0NPR Q2'19 Launched Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P
Hệ thống máy chủ Intel® R2208WFQZSR Q2'19 Launched Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P
Hệ thống máy chủ Intel® R2224WFQZS Q4'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P
Hệ thống máy chủ Intel® R2208WFQZS Q4'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P
Hệ thống máy chủ Intel® R2312WFQZS Q4'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P
Hệ thống máy chủ Intel® R2208WFTZS Q3'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P
Hệ thống máy chủ Intel® R2312WFTZS Q3'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P
Hệ thống máy chủ Intel® R2308WFTZS Q3'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P
Hệ thống máy chủ Intel® R2208WF0ZS Q3'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P
Hệ thống máy chủ Intel® R2224WFTZS Q3'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P
Hệ thống máy chủ Intel® R2312WF0NP Q3'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000WT

So sánh
Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Trạng thái
Hệ số dạng Bo mạch
Hệ số hình dạng khung
Ổ cắm
Hệ thống máy chủ Intel® R2208WTTYSR Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket R3
Hệ thống máy chủ Intel® R2208WTTYC1R Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket R3
Hệ thống máy chủ Intel® R2224WTTYSR Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket R3
Hệ thống máy chủ Intel® R2312WTTYSR Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket R3
Hệ thống máy chủ Intel® R2308WTTYSR Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket R3
Hệ thống máy chủ Intel® R2208WT2YSR Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket R3

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS7200AP

So sánh
Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Trạng thái
Hệ số dạng Bo mạch
Hệ số hình dạng khung
Ổ cắm
Mô-đun điện toán Intel® HNS7200APR Q1'18 Discontinued Custom 6.8" x 14.2" 2U Rack LGA 3647-1
Mô-đun điện toán Intel® HNS7200APRL Q1'18 Discontinued Custom 6.8" x 14.2" 2U Rack LGA 3647-1

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2600TP

So sánh
Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Trạng thái
Hệ số dạng Bo mạch
Hệ số hình dạng khung
Ổ cắm
Intel® Compute Module HNS2600TPNR Q1'17 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" 2U Rack Socket R3
Intel® Compute Module HNS2600TP24STR Q4'16 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3
Mô-đun điện toán Intel® HNS2600TPR Q1'16 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3
Mô-đun điện toán Intel® HNS2600TP24SR Q4'15 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3
Mô-đun điện toán Intel® HNS2600TP24R Q4'15 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3
Mô-đun điện toán Intel® HNS2600TPFR Q1'16 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2600KP

So sánh
Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Trạng thái
Hệ số dạng Bo mạch
Hệ số hình dạng khung
Ổ cắm
Mô-đun điện toán Intel® HNS2600KPR Q1'16 Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3
Mô-đun điện toán Intel® HNS2600KPFR Q1'16 Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3

Hệ thống Máy chủ Intel® Dòng S2600BP

So sánh
Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Trạng thái
Hệ số dạng Bo mạch
Hệ số hình dạng khung
Ổ cắm
Mô-đun điện toán Intel® HNS2600BPBR Q2'19 Launched Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P
Mô-đun điện toán Intel® HNS2600BPSR Q2'19 Launched Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P
Mô-đun điện toán Intel® HNS2600BPQR Q2'19 Launched Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P
Mô-đun điện toán Intel® HNS2600BPB24R Q2'19 Launched Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P
Mô-đun điện toán Intel® HNS2600BPS24R Q2'19 Launched Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P
Mô-đun điện toán Intel® HNS2600BPQ24R Q2'19 Launched Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P
Mô-đun điện toán Intel® HNS2600BPBLCR Q2'19 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P
Mô-đun điện toán Intel® HNS2600BPBLC24R Q2'19 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P
Mô-đun điện toán Intel® HNS2600BPBLC24 Q3'18 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P
Mô-đun điện toán Intel® HNS2600BPBLC Q2'18 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P
Mô-đun điện toán Intel® HNS2600BPQ Q3'17 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P
Mô-đun điện toán Intel® HNS2600BPQ24 Q3'17 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P
Mô-đun điện toán Intel® HNS2600BPS Q3'17 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P
Mô-đun điện toán Intel® HNS2600BPS24 Q3'17 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P
Mô-đun điện toán Intel® HNS2600BPB24 Q3'17 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P
Mô-đun điện toán Intel® HNS2600BPB Q3'17 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P

Bo mạch máy chủ Intel® Dòng M50CYP

So sánh
Tên sản phẩm
Trạng thái
Hệ số dạng Bo mạch
Hệ số hình dạng khung
Ổ cắm
TDP
Intel® Server Board M50CYP2SBSTD Launched 18.79” x 16.84” Rack Socket-P4 270 W
Intel® Server Board M50CYP2SB1U Launched 18.79” x 16.84” Rack Socket-P4 270 W

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600BP

So sánh
Tên sản phẩm
Trạng thái
Hệ số dạng Bo mạch
Hệ số hình dạng khung
Ổ cắm
TDP
Bo mạch máy chủ Intel® S2600BPSR Launched Custom 6.8" x 19.1" Rack Socket P 165 W
Bo mạch máy chủ Intel® S2600BPBR Launched Custom 6.8" x 19.1" Rack Socket P 165 W
Bo mạch máy chủ Intel® S2600BPQR Launched Custom 6.8" x 19.1" Rack Socket P 165 W
Bo mạch máy chủ Intel® S2600BPQ Discontinued Custom 6.8" x 19.1" Rack Socket P 165 W
Bo mạch máy chủ Intel® S2600BPS Discontinued Custom 6.8" x 19.1" Rack Socket P 165 W
Bo mạch máy chủ Intel® S2600BPB Discontinued Custom 6.8" x 19.1" Rack Socket P 165 W

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600CW

So sánh
Tên sản phẩm
Trạng thái
Hệ số dạng Bo mạch
Hệ số hình dạng khung
Ổ cắm
TDP
Bo mạch máy chủ Intel® S2600CWTSR Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W
Bo mạch máy chủ Intel® S2600CWTR Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W
Bo mạch máy chủ Intel® S2600CW2SR Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W
Bo mạch máy chủ Intel® S2600CW2R Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600KP

So sánh
Tên sản phẩm
Trạng thái
Hệ số dạng Bo mạch
Hệ số hình dạng khung
Ổ cắm
TDP
Intel® Server Board S2600KPTR Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 160 W
Bo mạch máy chủ Intel® S2600KPR Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 160 W
Bo mạch máy chủ Intel® S2600KPFR Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 160 W

Dòng Bo Mạch Máy Chủ Intel® S2600ST

So sánh
Tên sản phẩm
Trạng thái
Hệ số dạng Bo mạch
Hệ số hình dạng khung
Ổ cắm
TDP
Bo mạch máy chủ Intel® S2600STBR Launched SSI EEB (12 x 13 in) Rack or Pedestal Socket P 205 W
Bo mạch máy chủ Intel® S2600STQR Launched SSI EEB (12 x 13 in) Rack or Pedestal Socket P 205 W
Bo Mạch Máy Chủ Intel® S2600STQ Discontinued SSI EEB (12 x 13 in) Rack or Pedestal Socket P 205 W
Bo Mạch Máy Chủ Intel® S2600STB Discontinued SSI EEB (12 x 13 in) Rack or Pedestal Socket P 205 W

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600TP

So sánh
Tên sản phẩm
Trạng thái
Hệ số dạng Bo mạch
Hệ số hình dạng khung
Ổ cắm
TDP
Intel® Server Board S2600TPNR Discontinued Custom 6.8" x 18.9" 2U Rack Socket R3 160 W
Bo mạch máy chủ Intel® S2600TPR Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 160 W
Bo mạch máy chủ Intel® S2600TPFR Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 160 W

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600WF

So sánh
Tên sản phẩm
Trạng thái
Hệ số dạng Bo mạch
Hệ số hình dạng khung
Ổ cắm
TDP
Bo mạch máy chủ Intel® S2600WFTR Launched Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W
Bo mạch máy chủ Intel® S2600WF0R Launched Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W
Bo mạch máy chủ Intel® S2600WFQR Launched Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W
Bo mạch máy chủ Intel® S2600WFQ Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W
Bo mạch máy chủ Intel® S2600WF0 Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W
Bo mạch máy chủ Intel® S2600WFT Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600WT

So sánh
Tên sản phẩm
Trạng thái
Hệ số dạng Bo mạch
Hệ số hình dạng khung
Ổ cắm
TDP
Bo mạch máy chủ Intel® S2600WTTS1R Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W
Bo mạch máy chủ Intel® S2600WT2R Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W
Bo mạch máy chủ Intel® S2600WTTR Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W