Thông tin về tuân thủ thương mại

ECCN
5A992C
CCATS
G162706
US HTS
8471706000

Thông tin PCN/MDDS

963511
PCN | MDDS