Thông tin về tuân thủ thương mại

ECCN
5A992C
CCATS
G077159
US HTS
8542310001

Thông tin PCN/MDDS

SR3X5

963539
PCN | MDDS

SRELV

983357
PCN | MDDS
984507
PCN | MDDS
984511
PCN | MDDS

SRG0Y

999H28
PCN | MDDS