Thông tin về tuân thủ thương mại

ECCN
5A992C
CCATS
G077159
US HTS
8542310001

Thông tin PCN

SR3YM

963695
PCN
999FRF
PCN
999FZ0
PCN