Thông tin về tuân thủ thương mại

ECCN
5A992CN3
CCATS
G167599
US HTS
8542310001

Thông tin PCN/MDDS

SRL4U

99AMX1
PCN | MDDS
99APG4
PCN
99APGA
PCN