Thông tin về tuân thủ thương mại

ECCN
5A992CN3
CCATS
G167599
US HTS
8542310001

Thông tin PCN

SRL4W

99AMX3
PCN
99ARGP
PCN
99ARH0
PCN

SRL5Z

99APCT
PCN
99ATJ7
PCN
99ATJT
PCN