Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tiện ích Chipset INF

Động cơ Quản lý Intel® điều khiển dành cho Windows 8.1* và Windows® 10

Động cơ Quản lý Intel® điều khiển dành cho Windows 7*