Thông tin về tuân thủ thương mại

ECCN
5A992C
CCATS
G167599
US HTS
8542310001

Thông tin PCN/MDDS

SRLD1

99AVA2
PCN