Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Intel® Arc™ Graphics Windows* DCH Driver - BETA

Intel® Processor Identification Utility - Phiên bản Windows*

Đồ họa Intel® – Trình điều khiển Windows* DCH

Intel® Arc™ Graphics Driver - Ubuntu*