Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Trình điều khiển Bluetooth® không dây Intel® dành cho Windows® 10 và Windows 11*

Trình điều khiển Wi-Fi không dây Intel® dành cho Windows® 10 và Windows 11*

Trình điều khiển PROSet/Phần mềm Vô tuyến Intel® và Wi-Fi cho Quản trị viên CNTT

Trình điều khiển Bluetooth® không dây Intel® dành cho quản trị viên CNTT