Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Chương trình cải tiến điện toán Intel®

Tải xuống

Intel® 7th-10th Gen Processor Graphics - Windows*

Intel® 6th-10th Gen Processor Graphics - Windows*