Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Intel® Server Board S2600WF Family BIOS and Firmware Update Package for UEFI

Intel® Server Chipset Driver for Windows* for Intel® Server Boards and Systems Based on Intel® 62X Chipset

Trình điều khiển mạng onboard cho các bo® mạch máy chủ và hệ thống Intel dựa trên Chipset Intel® 62X