Thông tin về tuân thủ thương mại

ECCN
5A991
CCATS
NA
US HTS
8542310001

Thông tin PCN/MDDS

SLM2Q

954452
PCN | MDDS

SLM2R

954453
PCN