Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS7200AP

So sánh
Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Trạng thái
Hệ số dạng Bo mạch
Hệ số hình dạng khung
Ổ cắm
Mô-đun điện toán Intel® HNS7200APRL Q1'18 Discontinued Custom 6.8" x 14.2" 2U Rack LGA 3647-1
Mô-đun Điện toán Intel® HNS7200APL Q2'16 Discontinued Custom 6.8" x 14.2" 2U Rack LGA 3647-1